Learn
all
about

the lab

Klinička genetika i genetičko savetovalište

Šta uključuje procena kliničkog genetičara?

Genetičko savetovanje je zdravstvena usluga koja pruža informacije i podršku ljudima koji imaju ili su pod visokim rizikom od razvoja genetičkih poremećaja. Tokom genetičkog savetovanja, specijalista genetičar sastaje se i razgovara sa osobom ili porodicom o genetičkim rizicima, dijagnozi, potvrđivanju ili isključenju genetičkog poremećaja. Svaka sesija genetičkog savetovanja uključuje:

 • Detaljan pregled medicinske istorije
 • Detaljan pregled porodične anamneze
 • Detaljan pregled pacijenta i eventualno najbližih rođaka
 • Prikupljanje svih gore pomenutih informacija neophodno je u cilju postavljanja prave dijagnoze, ukoliko je moguće, i davanja adekvatnog genetičkog saveta kao i odgovora na ključna pitanja:
  • Šta se dogodilo?
  • Zašto se dogodilo?
  • Kakve su prognoze?
  • Koje su mogućnosti za lečenje?
  • Da li se može ponovo dogoditi?
  • Da li se može prevenirati u sledećim trudnoćama?

Odgovori na ova pitanja su neophodni kako bi se porodica adekvatno informisala i pripremila na život sa određenom bolešću.

Kongenitalne abnormalnosti, psihomotorna i fizička kašnjenja, autizam i reproduktivni problemi najčešći su razlozi za upućivanje pacijenata na savetovanje sa genetičarem i genetičko ispitivanje.

Kada se preporučuje savetovanje sa genetičarem i genetička procena?

U slučaju pozitivne porodične anamneze:

 • Hromozomskih nepravilnosti
 • Monogenskih bolesti
 • Kongenitalnih anomalija
 • Sindroma
 • Mentalnih poteškoća
 • Multifaktorijalnih bolesti

U slučaju reproduktivnih problema:

 • Infertilnosti
 • Učestalih spontanih pobačaja

U slučaju izloženosti fetusa teratogenim (mutagenim) faktorima:

 • Lekovima
 • Štetnim hemikalijama
 • Jonizujućem zračenju
 • Infektivnim agensima

U slučaju uočene nepravilnosti ploda na ultrazvuku:

 • Kongenitalne anomalije
 • Kašnjenje u intrauterinom rastu
 • Neki od ultrazvučnih markera poput povećane debljine vratnog nabora (NT), skraćene butne kosti, hiperehogenih creva, itd.

U slučaju prevencije bolesti koje su karakteristične za mesto porekla roditelja ili u slučaju kada to roditelji sami požele